top of page

Güneydoğu Asya’dan Asya'nın İçlerine Göçler

50.000 yıl kadar önce Afrika’dan ayrılan ve Güneydoğu Asya’ya ve Avustralya’ya kadar ulaşan insan topluluklarının orada kaldıkları ve hiçbir yere gitmediklerini düşünmek yanlış olur. Kuzeye doğru, bugünkü Çin ve İç Asya’nın Altayların batısında kalan kısmına ilerlemek için ne coğrafi ne de iklimden kaynaklanan aşılmaz zorluklar bulunuyordu.

Austric Asya’nın doğu ve güneydoğusunda yaygın dil durumundadır. Çin dillerini konuşan toplulukların yayılmasına kadar da bu durum değişmeyecektir ki söz konusu yayılmasının yoğunlaştığı dönemler milattan sonradır.

Gerçekten de genetik bulgular, ilk göç eden topluluklarda rastlanılan genetik izlerin söz konusu bölgelerde yoğun olarak bulunduğunu gösteriyor.

Güneydoğu Asya topraklarına yerleşen ilk insanlar, elverişsiz iklim şartları dolayısıyla belki yavaş da olsa daha kuzeye doğru ilerleyerek doğu ve iç Asya’ya yerleşen ilk insanlar oldular. Bölgede konuşulan dillerin atası olan ve Asutric adı verilen bir dilin konuşulmaktaydı. Onların torunları bugün, tüm güneydoğu Asya’da ve güney Çin’de varlıklarını sürdürmektedirler.

Japonya’da en eski insan kalıntıları 30 bin yıl önceye tarihlenmektedir. Japonya, buzul çağının sonuna kadar, bir kara köprüsü ile Asya kıtasına bağlıydı, dolayısıyla göç etmek zor değildi. İnsanlar 30-14 bin yıl önce dalgalar halinde doğu ve güneydoğu Asya’dan gelerek yerleştiler. [i]

[ii]

 

Erkekler

Cerkek işaretçisinin alt gruplarına iç Asya’da Moğollar, Kazaklar, Mançuryalılar, Koreliler arasında yüksek oranda rastlanıyor.

 
Cerkek, Cengiz Han[iii]                       Derkek, Nepalli [iv]

Yine Derkek grubu da doğu Asya’da yayıldı. Nepal’de, Tibet-Burma dilleri konuşanlar arasında Japonlarda, doğu ve iç Asya’da görülüyor.

30 bin yıl kadar önce Derkek grubunun devamı olan D1 ve D2 grupları İç ve Doğu Asya’da yayıldıkları görülüyor.

D1, grubu daha çok güneydoğu Asya’da yaygın. Yine Tibet bölgesinde ve Çin’in batısında görülüyor.

D2 grubu daha çok kuzeydoğu Asya’da görülüyor. Japonya’nın ilk yerlileri olan Ainu’lar arasında oran %50’lere ka dar yükseliyor.

 
D1erkek[v] ve D2erkek[vi] yayılmaları

Kadınlar

Kadınlar arasındaki işaretçiler de benzer göçe işaret ediyor. Afrika’dan ilk göçü temsil eden Mkadın grubundan, türeyen CZkadın işaretçisinin ortaya çıkış tarihi olarak 45 bin yıl öncesi tahmin ediliyor. Ondan da Ckadın ve Zkadın işaretçileri türedi. Yine Mkadın işaretçisinden türeyen Dkadın işaretçisi için de benzer tarihler ön görülüyor. Ckadın ve Dkadın işaretçisine, Sibirya’da ve özellikle Amerikan yerlileri arasında rastlanıyor.


Ckadın İşaretçisinin Yayılımı[vii]


Dkadın İşaretçisinin Yayılımı[viii]

Daha sonra gerçekleşecek Amerika ilk göçler bölgeden olduğu için Amerika yerlileri arasında da özellikle Cerkek işaretçisine yüksek oranda rastlanıyor. Yine kadınlar arasında Ckadın ve Dkadın işaretçileri yoğun.

 
Brezilya Yerlisi[ix]     Kadın Apachi Kız[x]

Ortadoğu’dan gelen bir başka grup kadın grubu da Akadın işaretçisi ile gösteriliyor. Yine 30-50 bin yıl arası bir yaş tahmin ediliyor. En yüksek oranlara doğu Sibirya ve özellikle Eskimolar arasında rastlanıyor. Koreli kadınların %8-15 arasında bir orana sahip.

Dipnotlar

[i] A History of Japan. Kenneth G. Henshall. Palgrave Macmillan:2012

[ii] Olsen Steve. Hepimizin Kökeni Afrika, Yurt Kitap Yayın: 2008

[iii] https://genographic.nationalgeographic.com/

[iv] https://genographic.nationalgeographic.com/

[v] https://genographic.nationalgeographic.com/

[vi] https://genographic.nationalgeographic.com/

[vii] https://genographic.nationalgeographic.com/

[viii] https://genographic.nationalgeographic.com/

[ix] https://genographic.nationalgeographic.com/

[x] https://genographic.nationalgeographic.com/

bottom of page