top of page

Ortadoğu'dan Hindistan'a Göçler

Elam-Dravid Kültür Bölgesinin Oluşlumu

Hindistan ile Yakın Doğu arasındaki en belirgin farklılık iklimseldir. Muson yağmurları ve nemli yaz mevsimi Yakın Doğu’ya çok yabancıdır. Kuzeydoğuda Ganj nehri sularını, bol yağışlı bir bölgeye taşır; zengin tarım alanları burada yoğunlaşır. Güney batıda İndus nehri ise su taşınmadığı takdirde neredeyse çöl olacak bir bölgeye hayat verir; Bugünkü Pakistan’a denk gelen kuzeybatı bölgesinde Mısır ve Mezopotamya’daki gibi sulamalı tarım mümkündür. Hindistan’ın en ücra köşesi güneyiydi. Açık deniz denizciliğinin gelişmesine kadar, bu bölgenin Hindistan’ın dışındaki dünyayla doğrudan ilişkisi yoktu. [i]

Erkekler

Hindistan bölgesi, Afrika dışına ilk göçte de bir geçiş yeri olmuştu ve bu göç sırasında insanların bir kısmı bu bölgeye de yerleşmişlerdi. Yani, bölge ıssız ve iskân edilmemiş bir bölge değildi. Ortadoğu kültür bölgesinden gelen topluluklar, bölgede daha önce yaşayan insanlarla kaynaştılar. Ama dil olarak yeni gelen insanların dili ve kültürü baskın kültür olarak kaldı.

25-30 bin yıl önce iki farklı grubun Hindistan alt kıtasına girdiği görülüyor: Bunlardan birincisi, Ortadoğu (F) grubundan ayrılan H(M69) grubu oldu. İkinci grup olan L (M20) yine benzer zamalarda Orta Asya grubundan (K) ayrılarak bölgeye göç etti. Bu sırada Hindistan alt kıttası tamamen boş değildi. Afrika’dan ilk göçü yapan grubun (Cerkek) torunları, 15 bin yıldan fazla bir zamandır özellikle güney bölgelerinde yaşıyorlardı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Herkek İşaretçisinin Dağılımı[ii]

Herkek işaretçisine, Hindistan, Srilanka ve Nepal’de, az miktarda da Pakistan ve Afganistan’da rastlanıyor. Özellikle Dravid dil ailesine mensup dilleri konuşan topluluklarda oran %33, bazı bölgelerde %70’lere kadar yükseliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ortadoğudan Herkek Yayılması[iii]

Kadınlar

Kadınlar arasında en yoğun görülen işaretçiler Mkadın, Ukadın ve alt kollarıdır. Bunlardan Mkadın Afrika’dan ilk göç zamanından kalan topluluklara işaret eder. Ukadın ise ortadoğu kökenli bir işaretçidir. Daha geç tarihli göçleri gösterir.

Yaklaşık 30 bin yıl önce güney Hindistana giden Hint kabilesinin ataları, o zamanlarda orada yaşayan eski kıyı göçmenleriyle karşılaşmış olmalılar. Genetik örüntüden anlaşıldığı kadarıyla, büyük ihtimal birbirleriyle karşılıklı bir şekilde karışmamışlardı; mitokondriyal DNA, kıyı göçmenlerine ait haplogrup M biçiminde, güçlü kanıtlar barındırmaktayken, Y kromozomu ağırlıklı olarak kuzeyden gelen sonraki göçler için kanıtlar göstermektedir. Günümüzde, sahil belirtecinin sıklığı Kuzey Hindistanda yaklaşık yüzde 5'dir ve kuzeye doğru ilerledikçe bu sıklık düşer. [v]

Bugün bölgede yaşayan erkeklerin az bir kısmı (%5’i geçmiyor) ilk göç eden grubun soyundan geliyor. Halbuki kadınlar arasında ilk göç grubu üyelerinin oranı çok daha yüksek. Bu durum, sonradan gelen Herkek ve Lerkek gruplarının, Cerkek grubu üyelerinin önemli bir kısmını öldürdüğü, kadınlarını ise sağ bıraktığı şeklinde yorumlanıyor. [vi]

Dil: Elam-Dravid Dil Grubu

Dravid dillerinin kökeni de dil bilimciler tarafından Avustralya dilleri kadar eski değerlendirilmiyor ve daha geç bir kopuşa işaret ediyor. Bu bilgileri bir araya getirdiğimizde, Herkek grubu insanları, ön-Dravid toplulukları olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.

Alt kıtanın bugünkü dil haritasına baktığımız zaman, Doğu-Orta Hindistan’ın yüksek bölgelerinde muhtemelen eskiden Güneydoğu Asya’dan bölgeye akın eden işgalcilere ait Munda dillerini konuşan grupları görmekteyiz. Bunun dışındaki alanlarda sadece iki dil ailesi alt kıtanın büyük kısmını işgal eder: kuzeyde Hint-Ari (örneğin Hindu dili) ve güneyde Dravid dil ailesi (örneğin Tamil).

Güneybatıdan kuzeydoğuya uzanan çizgi onları kabaca ayırır. En belirgin varsayım, Hint-Ari dillerini konuşanların bölgeye gelmesinden önce Dravid dillerinin orada var olduğudur. Hindu geleneğinin temelini oluşturan metinlerin en tanınmışı dört Veda’dır. Bu ilahilerin dili, Hint medeniyetinin Hint-Ari ailesine mensup klasik dili olan Sanskritçe’nin arkaik biçimidir. [iv]

 

Dipnotlar

[i] Kısa Dünya Tarihi, Michael Cook

[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_H_(Y-DNA)

[iii] https://genographic.nationalgeographic.com/

[iv] Kısa Dünya Tarihi, Michael Cook

[v] Wells, Spencer. İnsanın Yolculuğu, Yurt Kitap Yayın:2012

[vi] https://genographic.nationalgeographic.com/

bottom of page