top of page

Hatıralar

Buyurun Cenaze Namazına

Sultan IV. Murad Han, koyduğu içki ve tütün yasağının uygulanıp uygulanmadığını bizzat kontrol etmek için geceleri tebdil-i kıyafetle dolaşır ve yasağa uymayanları şiddetle cezalandırırdı. Yine bir gece şehri dolaşırken kapıları kapalı bir kahvehaneden ışık sızdığını görüp oraya yaklaştı. Pencere deliğinden içeri baktığında birkaç kişinin içki ve tütün içtiklerini gördü. Yavaşça içeri girdi ve masanın birine ilişti. Kahveci, gelenin de tiryaki olduğunu zannederek yanına yaklaştı. Sultan Murad kahveciye: “İçki içmenin yasak olduğunu bilmiyor musun?” dediğinde kahveci: “Erenler, uzun etme hadi sen de çek” dedi. Padişah sesini bira daha yükseltip: “Padişahın emrine karşı gelmenin ne demek olduğunu bilmiyor musun?” diye tekrar sorunca kahveci dayanamayıp: “Beyzadem, adınızı bağışlar mısınız” dedi. Padişah da: “Murad” deyince, kahveci: “Sultanlığı da var mı?” diye sordu. Padişah: “Evet” deyince, kahveci yandaki masaya yatıp bağırdı: “Öyleyse buyurun cenaze namazına!”[1]

 

Sözümüz Yoktur

IV. Murad’ın tütünün yasaklanması sebebiyle insanların bir araya gelmelerini yasakladığı ve bunun için sık sık teftiş yaptığı bir dönemdir. Naîmâ’nın naklettiği hâdise şu şekilde cereyan etmiştir: Abdülmecid Sivâsî Efendi bir gün Kağıthâne’de Mirahor Köşkü’nde bazı mürid ve muhibleriyle tasavvufa dair sohbet etmekteyken, Sultan Murad aniden sandalla gelmiş ve hazır bulunanların kitaplarını, üzerlerinde bulunan eşyalarını istemiş. Görevliler orada bulunan kitapları ve ellerinde bulunan tespihleri toplayıp padişaha götürmüşler. Padişah getirilen kitaplardan bir cildi açıp Yahya Efendi’nin Dîvân’ı olduğunu görünce: “Bu bizim Efendi’nin Dîvân’ıdır” diyerek öteki kitapları ve getirilen eşyaları gördükten sonra: “Kitaplarıyla seyre giden ulemaya, tespih, seccade ve ridasıyla giden dervişana, divit ve kalem ve levazım-ı kitabet ile giden küttaba bizim sözümüz ve bir vechile taarruzumuz yoktur, alemlerinde olsunlar!” diyerek ayrılmış.[2]

 

 

 

 

 

Dipnotlar

[1]http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Osmanli-Hikayeleri-Detay-BUYURUN_CENAZE_NAMAZINA_-906.aspx

[2]http://www.vehbitulek.com/index.php?icerik_id=966

IV. Murad (1623-1640, 17 yıl) 

Osmanlılar

bottom of page