Tahta Çıkışı (1808)-22 yaşında

28 Temmuz 1808’de Alemdar Mustafa Paşanın Selim Hanı tekrar başa geçirmek üzere saraya girdiği sırada, sabık hakanın asiler tarafından şehit edilmesi üzerine Sultan Mahmud, Osmanlı tahtına çıktı. [1]

 

İkinci Mahmud Han, Alemdar Mustafa Paşayı, veziriazam tayin edip, Kabakçı isyanından sonra ülkede pekçok hadise çıkaran zorbaları yola getirmekle vazifelendirdi. Kabakçı Mustafa isyanında rol oynamış bulunan asiler cezalandırıldı. [2]

 

İstanbul’da otorite sağlamaya çalışılırken, Rumeli ve Anadolu’nun birçok yerinde ve bilhassa Halep ve Bağdat’ta valilerin çıkardığı karışıklıklar devam ediyordu. Cezayir’in idaresini dayılar ele geçirmişti. Vehhabiler Haremeyn’i zaptederek, hutbelerden padişahın adını kaldırmışlardı.[3]

 

Sened-i İttifak

29 Eylül1808’de yeni padişah II.Mahmud’un sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa’nınöncülüğünde toplananmerkez bürokratları ve taşraâyânları arasında yapılangörüşmeler ile hazırlanansözleşmeye Sened-i İttifakadı verilmiştir. Padişahınyetkilerinin kısıtlandığı busözleşmede, saltanatmakamının mutlak gücüneitaat edilmesinin gereğivurgulansa da taşradakiayanlara verilen özerkliğinpadişah tarafından kabuledilmesi Osmanlı siyasettarihi için önem taşır. Sözleşme rükünleri kısa süreiçerisinde ortadankalkmıştır, ancak taşradakiyerel güçlerin merkeztarafından bu şekildekabulü sözleşmeyi anayasatarihi açısından anlamlı kılmıştır.[4]

 

 

 

Dipnotlar

[1]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

[2]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

[3]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

[4] Osmanlı Tarihi (1789-1876), Anadolu Üniversitesi

II.Mahmud(1808-1839, 31 yıl) 

Osmanlılar